Crea.HOUSE, a través del seu web, www.crea.house, sol·licita a l’usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat o no de dades de caràcter personal, titularitat de Crea.HOUSE, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’usuari i per a la gestió i registre de les operacions subscrites entre les parts.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Crea.HOUSE, que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

Crea.HOUSE utilitzarà cookies quan l’usuari navegui pel Portal. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que www.crea.house reconegui als usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, dirigint-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció, LOPD. Crea.HOUSE. Calle Gomis 34, 08023 Barcelona,  o bé mitjançant correu electrònic a info@crea.house.